Bokningsvillkor Hälsingland

Betalnings- och resevillkor

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan Destination Järvsö AB och för Dig som själv eller genom annan träffar avtal med ovanstående enligt vad som angetts i bekräftelsen.

Vem är ansvarig?
Ansvarig teknisk arrangör är Destination Järvsö, Stationsgatan 2, 820 40 Järvsö
Tel: 0651 – 400 32
E-post: info@destinationhalsingland.se

Som arrangör/förmedlare är vi skyldiga att se till att:
– Du får en bekräftelse på Din bokning via e-post. Vi ansvarar inte för löften som produktägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till Dig utan vår vetskap och som vi inte känner till eller borde känna till.
– Du informeras om alla väsentliga förändringar som rör Din bokning via e-post.
– Vi reserverar oss för eventuella fel.

Resegaranti
Enligt Resegarantilagen ska alla företag som marknadsför eller säljer paketresor ställa en resegaranti till Kammarkollegiet. Hälsingland Turism har ställt garanti till Kammarkollegiet. Det innebär att våra gäster har det skydd och de rättigheter som bestämmelserna säger när de bokar de paket som vi är arrangör för. De paketerbjudanden som finns i vårt bokningssystem där vi endast är förmedlare av paketet skyddas du som resenär av den resegaranti som arrangören av paketet har ställt till kammarkollegiet. Det framgår på din bokningsbekräftelse vem som är arrangör av det paketerbjudandet du beställt.

När blir min bokning bindande?

Du och vi är bundna vid avtalet så snart vi bekräftat bokningen och du inom avtalad tid betalt överenskommen anmälnings avgift eller hela summan för bokningen.

När ska jag betala?
-Betalning sker alltid direkt med kreditkort ,för övriga betalningssätt kontakta Destination Järvsö på 0651 – 400 32.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
-Om Du inte betalar i tid har vi rätt att stryka Din bokning. Om du missar att betala vid överenskommen tid så räknas det som en avbokning från Din sida och då gäller reglerna för avbokning.
– Destination Järvsö För skickar ingen betalningspåminnelse på obetald anmälningsavgift. Bokning avbokas om inte anmälningsavgift är Destination Järvsö tillhanda senast det förfallodatum som står på bekräftelsen. Har du betalt anmälningsavgiften skickas EN påminnelse på slutlikviden. Bokningen avbokas om inte slutlikviden är Destination Järvsö tillhanda senast det datum som står på bekräftelsen. Om Du inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.

Förmedling av privata stugor.
Destination Järvsö förmedlar boende mellan kunder och uthyrare/stugägare. Vid bokning erhåller ni en epost bekräftelse från Hälsingland Turism all ytterligare information erhåller ni från uthyrare/stugägare samt övrig kontakt. Bokningen sker på grundval av objektbeskrivning som bygger på uppgifter från uthyraren/stugägaren. Bestämmelser kring slutstädning och sänglinne hittar du i uthyrarens information. betalning av hyran sker via kreditkort direkt vid bokning. Om några problem uppstår under vistelsen eller om boendet inte överenstämmer med beskrivning måste ni omgående kontakta uthyraren/stugägaren.

Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka din bokning skriftligen till boka@destinationhalsingland.se
Vid avbokning gäller denna endast efter mottagen bekräftelse på din avbokning från Destination Järvsö.

Vi är skyldiga att bekräfta Din avbokning skriftligen via e-post.

Avbeställningskostnader

Vid avbokning skall den göras senast 48timmar innan ankomst.
Avboknings kostnader.
– 30 dagar eller fler före ankomst/avresa 10% av boknings pris
– 29-14 dagar före ankomst/avresa 25% av boknings pris
– 13-2 dagar före ankomst/avresa 50% av boknings pris
– 1-0 dagar före ankomst/avresa 100% av boknings pris
Avgifter för avbeställningsskydd, ändringar, faktura samt bokningsavgift återbetalas ej.
Om Du betalat mer än vad Du i så fall blir skyldig att betala, så får Du omedelbart tillbaka mellanskillnaden från den Du betalade till.

Avbeställningsskydd
Du kan skydda Dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd. Det kostar 295kr per bokning och innebär att Du i vissa fall kan avboka fram t.o.m. dagen före avtalad ankomst. Avbeställningsskyddet inbetalas vid betalningstillfället och återbetalas ej vid avbokning.
Avbeställningen gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när Du bokade:
a) Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarligare art som drabbar Dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
b) Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
c) Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför Din kontroll, som Du inte kunnat förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att Du ska stå fast vid din bokning, t ex omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad.
Du måste kunna styrka Ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, inom en vecka från avbokningen.
Avgift för avbeställningsskydd och bokningsavgift återbetalas inte vid avbokning.

Krig, naturkatastrofer, strejker m.m.
Både Du och vi har rätt att träda från avtalet om stugan/lägenheten eller produkten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser som varken Du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad Du betalat med avdrag för den nytta Du haft av stugan/lägenheten eller produkten.

Reklamation.
Ev. klagomål skall framföras till anläggningen eller dennes ombud eller till leverantören av produkten så snart som möjligt. Får Ni inte rättelse av problemen, så kontakta Hälsingland Turisnm per tfn. +46 278 62 40 08 eller fax +46 278 62 40 09. Reklamationsrätten är förlorad, om Ni inte meddelar leverantören på plats. Lämnar Ni anläggningen eller avbryter resan utan att arrangören haft rimlig tid att lösa problemet mister Ni er rätt till kompensation.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd Dig direkt till det ställe där Du bokade. Tänk på att Dina möjligheter att få rättelse kan minska om Du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan Du vända Dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i Din hemkommun kan också hjälpa Dig.

Minimum åldern för bokningar
Minimum åldern för att boka/undertecknar överenskommelser med oss, är 18år. För gruppboende åtminstone måste två personer vara 18år eller äldre, om inte en högre åldersgräns specificeras på bekräftelsen. LEGITIMATIONEN måste framläggas på ankomst.

Allmänna villkor för paketresor
1. Avtalet
1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.
1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för denne. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.
1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.
1.4 En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris, eller för skilda priser som är knutna till varandra.
1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

2. Betalning av priset för resan
2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.
2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.
2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.
2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan
3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.
– Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.
– Avbeställningskostnaden är alltid lägst 200 kronor per resenär.

Avboknings kostnader.
– 30 dagar eller fler före ankomst/avresa 10% av boknings pris
– 29-14 dagar före ankomst/avresa 25% av boknings pris
– 13-2 dagar före ankomst/avresa 50% av boknings pris
– 1-0 dagar före ankomst/avresa 100% av boknings pris
Avgifter för avbeställningsskydd, ändringar, faktura samt bokningsavgift återbetalas ej..
Om Du betalat mer än vad Du i så fall blir skyldig att betala, så får Du omedelbart tillbaka mellanskillnaden från den Du betalade till.

3.2 Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan, enligt följande.
– Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.
– Vid avbeställning enligt punkt 3.2 har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för avbeställningsskyddet.

3.2.1 Om resenären har avbeställningsskydd får resan i fall som anges i punkt 3.1 avbeställas utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av arrangörens katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får högst uppgå till 5 % av resans pris dock högst 200 kronor.
3.2.2 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.
3.2.3 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.
3.2.4 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.
3.2.5 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.2 – 3.2.4 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnad för resenären.
3.2.6 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.
3.3 Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller i färdhandlingarna.
3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet
4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.
4.2 När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200 kr, som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.

5. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan
5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren
Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske.

5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet
Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel.
Om arrangören avser att bryta avtalet eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket.
Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.
5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa
Frånträder resenären avtalet enligt punkt 5.2 har han rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.
Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet.
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.
5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa
I sådana fall som avses i punkt 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.
Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar
1. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättats om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), eller
2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denna inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt första stycket 2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

5.5. Ändring av priset
Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
1. ändringar i transportkostnader
2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller
3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.
Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i 1 – 3 ovan i denna punkt. Om t ex en avgift enligt punkt 2 ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp. Om resenären så begär är researrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats.

Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan föreligger endast om kostnadsökning överstiger 60 kr.
Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna.
Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskning enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 60 kr.
5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m m.
Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras.
För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister
6.1 Uteblivna prestationer
Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.
Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.
Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Andra fel och brister
Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.
Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.
Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

6.3 Skadeståndets omfattning
Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada.
Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt nämnda lagar i deras lydelse då skadan inträffade i stället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna.
Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

7. Reklamation och avhjälpande
7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.
7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.
7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

8. Resenärens ansvar under resan
8.1 Arrangörens anvisningar m m
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc. och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.
8.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter.
Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.
8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m m
Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.
Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

8.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

9. Tvistlösning
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar.
Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.